EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

(DE 12 A 16 ANYS)

Mobilitzant els recursos personals

Generem espais per tal que continuïn desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats i actituds. Al llarg de l’ESO l’alumne va escollint de forma progressiva aquelles matèries que s’ajusten més als seus interessos. Aquest procés culmina a 4t amb la tria de les múltiples opcions del final de l’etapa.

First Certificate – Universitat de Cambridge

A 4t preparem alumnes per fer l’examen del First Certificate, títol atorgat per la Universitat de Cambridge que necesitaran per acreditar el seu nivell d’anglés ja sigui pels seus estudis universitaris o pel món laboral. Així molts dels nostres alumnes deixen la nostra escola amb un alt nivell d’anglés i un títol esencial pel seu futur.

American Dream

Des de fa un parell d’anys la nostra escola participa en l’American Dream. És un programa dirigit a estudiants de 4r d’ESO i 1r de Batxillerat que contempla la possibilitat d’estudiar en una universitat dels Estats Units d’Amèrica. Els alumnes han de realitzar les proves SAT, proves d’accés universitàries, concretament anglès i matemàtiques en el nostre centre. Si obtenen molt bones notes poden ser premiats amb important beques per estudiar a USA. Tots els alumnes participants i la nostra escola mateixa rebem un informe acadèmic dels resultats que és molt útil i orientatiu a l’hora d’escollir i decidir els seus estudis futurs.

Batxillerat Dual

Diploma Dual Internacional

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies: el títol de Batxillerat i l’American High School Diploma. Quan acaben els seus estudis, els estudiants del Diploma Dual assoleixen exactament la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units en acabar la High School, reconeguda a tots els estats i a totes les universitats del món.

El programa es desenvolupa totalment en llengua anglesa, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions amb d’altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua l’alumnat per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumnat del Diploma Dual no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades, en anglès i català, sinó tan sols les matèries específiques dels Estats Units (llengua, història, cultura…), mentre que la resta se li convaliden.

  • 3rd Year of ESO*: English & Life Management Skills (electiva obligatoria)
  • 4th Year of ESO: English & U.S History
  • 1st Year of Batxillerat: U.S Government/Economics
  • 2nd Year of Batxillerat: Elective*

*El programa ofereix la possibilitat de cursar aquesta matèria a 1r de Batxillerat. Així es redueix la durada a 3 anys

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua anglesa
Llengua francesa

La competència comunicativa i lingüística, entesa de manera genèrica, és l’habilitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure), i per interactuar lingüísticament d’una manera adequada i creativa en tots els possibles contextos socials i culturals, com l’educació i la formació, la vida privada i professional, i l’oci.

Matemàtiques

La competència matemàtica, entesa de manera genèrica, és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes. Més enllà dels coneixements, situa l’èmfasi en els processos i l’activitat. La seva adquisició comporta ?en diversos graus? la capacitat i la voluntat d’utilitzar formes matemàtiques de pensament (pensament lògic i espacial) i de representació (fórmules, models, construccions, gràfics i diagrames).

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia, física i química
Tecnologia

La competència científica, entesa de manera genèrica, al·ludeix a la capacitat i la voluntat d’utilitzar el conjunt dels coneixements i la metodologia que es fan servir per explicar la naturalesa, amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en proves. Per competència tecnològica s’entén l’aplicació d’aquests coneixements i la metodologia en resposta al que es percep com a desitjos o necessitats humanes. Les competències científica i tecnològica comporten la comprensió dels canvis causats per l’activitat humana i la responsabilitat de cada individu com a ciutadà de contribuir a la seva millora.

Ciències socials: geografia i història
Cultura clàssica
Emprendedoria
Cultura religiosa

Les competències bàsiques de la matèria de ciències socials: geografia i història es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi. Suposa disposar d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política. En la comprensió dels fenòmens socials que requereix la societat del coneixement esdevenen determinants les destreses d’obtenció i tractament de la informació facilitada per les xarxes i els entorns digitals.

Música
Educació visual i plàstica

La competència artística s’entén com l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la varietat de coneixements que configuren l’art en els contextos socials en què són necessaris i demanats. La implicació educativa d’aquesta competència ha de permetre l’aprenentatge de les arts no únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap al usos socials.

Educació física

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website