Educació infantil

ELS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

L'infant, protagonista del seu creixement

Els nens i nenes d’aquesta edat aprenen a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar per si mateixos, tenen iniciativa i una gran curiositat per descobrir l’entorn que els envolta. L’escola, en un clima familiar i proper, els ofereix un entorn de confiança en què la seva participació és activa.

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Els projectes parteixen dels interessos i les preguntes dels alumnes, afavorint l’aprenentatge significatiu ja que té molt en compte els seus coneixements previs.Es treballa de manera globalitzada, combinant el treball cooperatiu i individual. Les sortides i excursions complementen aquests aprenentatges

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website