Avís legal

Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen l'accés i l'ús del lloc web www.vedrunapalafrugell.org

Clickedu® és una plataforma escolar CLOUD que inclou la gestió acadèmica i econòmica, un LMS o entorn virtual d'aprenentatge - amb connexió a llibres digitals -, la gestió de professorat, tutors i caps d'estudis, la qualitat del centre i un entorn privat i segur de comunicació amb les famílies. Es tracta d'un software de gestió modular i versàtil, orientat a les necessitats reals del dia a dia i amb cobertura per a diferents requeriments docents i institucionals, així com per a alumnes i famílies.

La marca, logotip i nom comercial de Clickedu ® és propietat de CLICKART TALLER DE COMUNICACIÓ SL. Qualsevol ús indegut d’aquests per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

Identitat del titular del web
Aquest domini, i el que hi conté, és propietat de CLICKART TALLER DE COMUNICACIÓ SL amb N.I.F. B62430269 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33199, Folio 174 Hoja B 225743, amb domicili social a Barcelona, Llacuna, 161 2a planta (08018).
Termes legals i condicions

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'Usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s'hi accedeixi.

L'accés a determinats Continguts oferts a través d'aquest lloc Web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. CLICKART podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. Tanmateix, CLICKART es reserva conforme a la legislació vigent el dret a limitar l'accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per a poder accedir al servei, l'Usuari s’haurà de registrar facilitant tota la informació sol•licitada, de forma actualitzada i real (veure política de privacitat). L'usuari és responsable de custodiar i tractar de forma confidencial la contrasenya que li sigui proporcionada per CLICKART per accedir al lloc web, evitant l'accés amb aquesta de terceres persones no autoritzades. L'usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització del lloc web que es produeixi mitjançant l'ús de la contrasenya de l'usuari per part de tercers.

Accés i Contingut

CLICKART es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través d’aquest en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en aquest cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, CLICKART no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, de manera que la utilització d’aquests per part de l'Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a CLICKART en aquest sentit. CLICKART es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat de previ avís i no podrà ser responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per o a través del web, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia.

CLICKART no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari. CLICKART no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres vincles o Webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en accedir a la Web, com en accedir a la informació d'altres Webs des de la Web.

Ús correcte del lloc web

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web, els Serveis, els Continguts i aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, s'obliga a usar la web, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i a no utilitzar amb fins contraris al contingut de les presents Condicions Generals, o que siguin lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir o copiar, distribuir, o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: i) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats internacionals i en la resta de la legislació; ii) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic iii) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; iv) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; v) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; vi) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar; vii) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; viii) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de CLICKART o de tercers; ix) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions; x) incorpori virus, programes, o altres elements físics o electrònics que siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de CLICKART o de tercers.

De conformitat amb el disposat anteriorment, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia , programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, les presents condicions, els altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no: i) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; ii) Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els Continguts.

L'usuari pel què fa a les dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments i, en general, qualsevol tipus de material que publiqui al nostre web, assumeix ser el propietari d’aquest i es responsabilitza del seu correcte ús i publicació, exonerant a CLICKART de qualsevol responsabilitat sobre els mateixos.

Propietat industrial i intel•lectual

La marca, logotip i nom comercial de Clickedu® és propietat de CLICKART TALLER D'COMUNICACIÓ SL. Qualsevol ús indegut d’aquests per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

Aquesta web és propietat de CLICKART. Els drets de Propietat Intel•lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s'estableixin des d'aquesta a altres pàgines web, són propietat exclusiva d'aquest, llevat que s'especifiqui una altra cosa. Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització escrita de CLICKART.

Política de Privacitat

Per a CLICKART és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb la normativa legal en territori espanyol. Així, la nostra política de privacitat pretén garantir el compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, el seu deure de guardar-los i de no comunicar-los a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes. Per tot això, es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent responsabilitzar CLICKART de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il•lícites.

L'informem que totes les imatges, vídeos i comentaris que puguin aparèixer publicats a la nostra web, així com totes les dades incloses en la mateixa, es troben sotmesos a i hauran de ser tractades de conformitat amb el que disposa la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil, de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un sistema de tractament de dades el responsable i titular del qual és CLICKART TALLER DE COMUNICACIÓ, SL amb l'única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre serveis, promocions i novetats que considerem del seu interès. L'usuari, en cas que hagi facilitat la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels nostres serveis podrà manifestar que no desitja rebre cap tipus de comunicació per aquest mitjà, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual va sol•licitar el servei. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari ens dona el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat per aquest mitjà. Així mateix, l'informem que pot exercir la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius mitjançant escrit dirigit a l'adreça indicada més avall.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CLICKART el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Així mateix, l'informem que vostè té la possibilitat d'exercitar en tot moment i de forma gratuïta els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, en els termes especificats en la Llei, d'acord al procediment legalment establert, mitjançant escrit dirigit a info@clickartweb.com o l'adreça indicada a l'inici del present Avís Legal.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.


Darrera revisió: juliol 2013